bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

กิจกรรมชมรมศิษย์เก่าข้าราชการทุน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน

กิจกรรมชมรมข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการศึกษาข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษา

ผังบริหารชมรมข้าราชการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน

ผังบริหารชมรมข้าราชการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน

ประวัติชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน

หมวดหมู่รอง