bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการที่ได้รับทุนรุ่นที่ 20 ประจำปี 2567 (ต่อเนื่อง)

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๘/๒๕๖๗
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน
มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ต่อเนื่อง)
-----------------------


     คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประชุมและมีมติคัดเลือกข้าราชการที่สมควรได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๖๗ ถึง ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศให้ทราบ ดังนี้
     ทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๗ (ต่อเนื่อง) จำนวน ๘ ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

กระทรวงกลาโหม

๑.

เรือโทอภิวัฒน์ สนิมทอง

ประจำแผนกแผนและการข่าว กขว.นทพ. กองบัญชาการกองทัพไทย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒.

ร้อยตำรวจโทกิตติพศ ตั้งจิตต์ศิริรัตน์

รองสารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน จ.ลพบุรี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑

๓.

ร้อยตำรวจโทศราวุธ ทองศรี

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒

๔.

พันตำรวจตรีหญิงวชิรา ธาวนพงษ์

สารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

๕.

ร้อยตำรวจโทหญิงธนานันต์ เครือบัว

รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กองการต่างประเทศ

กรมสรรพากร

๖.

นางสาวอภิชญา พีรธรรมานนท์

นักตรวจสอบภาษี

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

๗.

นางสาวภัทรนันฐ์ อิศรานุวัฒน์กุล

 

๘.

นายเจตนิพันธ์ วัฒนวรางกูร

 

     

     ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

 

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)
ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน