bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการที่ได้รับทุนรุ่นที่ 20 ประจำปี 2567 (ใหม่)

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๙/๒๕๖๗
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน
มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ใหม่)
-----------------------


     คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประชุมและมีมติคัดเลือกข้าราชการที่สมควรได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๖๗ ถึง ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ดังนี้
     ทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๗ (ใหม่) จำนวน ๕๔ ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

กระทรวงกลาโหม

๑.

ร้อยโทสิริเวช รอดสวัสดิ์

ประจำแผนกพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กองพัฒนาอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

กองทัพอากาศ

๒.

พันจ่าอากาศตรีหญิงศิริลักษณ์

จันทร์ชมภู

เจ้าหน้าที่ภาษา กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓.

พันตำรวจตรีณัฐพล เลิศเดชะ

สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง กองบังคับการตำรวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

๔.

พันตำรวจตรีหญิงกัญสุชญา

จีรพุทธางกูร

สารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๕.

ร้อยตำรวจเอกนพดล นิลคง

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรงอบ จังหวัดน่าน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕

๖.

ร้อยตำรวจเอกณัฐบดินทร์ ปงใจ

รองสารวัตร กองกำกับการ ๒ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๗.

ร้อยตำรวจเอกภาณุพงศ์ พลเรือง

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๘.

ร้อยตำรวจเอกหญิงพรรณวดี เกษร

รองสารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานตรวจสำนวนคดี กองบังคับการกฎหมายและคดี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔

๙.

ร้อยตำรวจเอกหญิงนลินทิพย์

ณ ตะกั่วป่า

รองสารวัตร ฝ่ายสนับสนุน ๕ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

๑๐.

ร้อยตำรวจเอกหญิงสุคันธรส กลับกลาย

รองสารวัตร กลุ่มงานนิติกรด้านการสอบสวนและพิจารณาโทษ กองวินัย

๑๑.

ร้อยตำรวจเอกหญิงกัลยรัตน์ กันยาโน

รองสารวัตร (สอบสวน) งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ กองกำกับ ๓ กองบังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล

๑๒.

ว่าที่ ร้อยตำรวจตรีจิรพัชร์ คุ่มเคี่ยม

รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

๑๓.

ว่าที่ ร้อยตำรวจเอกหญิงชณันภัสร์

พลวิวัฒน์พร

รองสารวัตร กลุ่มงานอินเตอร์เน็ต กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๔.

ว่าที่ ร้อยตำรวจเอกหญิงรมิตา ธนิตกุล

รองสารวัตร ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๑๕.

ว่าที่ ร้อยตำรวจเอกหญิงอภิญญา

ธาตุอินจันทร์

รองสารวัตร ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศย่านเชียงใหม่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

๑๖.

ร้อยตำรวจโทพงศ์ภรณ์ เตาวโรดม

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑๗.

ร้อยตำรวจโทไกรสร อบชัย

รองสารวัตร ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๑๘.

ร้อยตำรวจโทภาณุพงศ์ ด่านชัย

รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

๑๙.

ร้อยตำรวจโทสุริยฉัตร สายเพ็ชร์

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง

๒๐.

ร้อยตำรวจโทหญิงกรรวี อรุณเจริญพรชัย

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภููธรเมืองศรีสะเกษ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓

๒๑.

ร้อยตำรวจโทหญิงพรรณิภา เพ็ญศรี

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖

๒๒.

ร้อยตำรวจโทหญิงณัฐธยาน์ ทองคำ

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙

๒๓.

ร้อยตำรวจโทหญิงธภัสษร

ปรีณาภานนท์

รองสารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ๕ กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

๒๔.

ร้อยตำรวจโทหญิงวิสุภา วัชรสิงห์

รองสารวัตร สอบสวน กลุ่มงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

๒๕.

ว่าที่ ร้อยตำรวจตรีหญิงสุภาวดี

บุญถนอม

รองสารวัตร ฝ่ายวิทยบริการ ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

๒๖.

ว่าที่ ร้อยตำรวจตรีหญิงชญานิศ

ถนัดกิจ

รองสารวัตร ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

๒๗.

ว่าที่พันตำรวจตรีหญิงอภิญญา

สินธุสังข์

อาจารย์ (สบ๒) ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

๒๘.

จ่าสิบตำรวจหญิงแก้วกมลา จงสิริพันธุ์

ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๒๙.

จ่าสิบตำรวจหญิงดารัณ

ปัญญาตันติธาดา

ผู้บังคับหมู่ กองกำกับ ๓ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ กองบังคับการอำนวยการ

๓๐.

สิบตำรวจเอกธนัทชา ปาลีตา

ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๓๑.

สิบตำรวจเอกหญิงพรทิพย์

ห้วยหงษ์ทอง

ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

๓๒.

สิบตำรวจเอกหญิงนัยนา จอมแปง

ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

๓๓.

สิบตำรวจเอกหญิงจิตรสิลี

ตั้งจิตสระธรรม

ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

๓๔.

สิบตำรวจโทหญิงณวพร กรบริสุทธิ์

ผู้บังคับหมู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๓๕.

สิบตำรวจโทหญิงณิชกานต์ แสะเตาะ

ผู้บังคับหมู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๓๖.

สิบตำรวจตรีหญิงเมจรีย์ ปอประสิทธิ์

ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

กระทรวงยุติธรรม

๓๗.

นายวรุตม์ วันเอเลาะห์

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สังกัดกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์

กระทรวงอุตสาหกรรม

๓๘.

นายนนทพัทธ์ ผัดวงค์

นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงสาธารณสุข

๓๙.

นางสาวพรกมล ยังดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔๐.

นางสาวสุพิชชา เซ็งแซ่

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์

กระทรวงแรงงาน

๔๑.

นางสาวศิรภัสสร วัชรจินดา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

กรมการพัฒนาชุมชน

๔๒.

นางสาวติณณ์ณภัทร อักษราธนหิรัญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการปกครอง

๔๓.

นางสาวชุติภา บุตรสินธุ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๔๔.

นายสฤษธิชัย บุญญะช่วยวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมศุลกากร

๔๕.

นายวรุตม์ บุญเกิด

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

๔๖.

นางสาวอารียา ปากบารา

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

๔๗.

นายฎิณวัฒน์ ส่งแสงธรรมชัย

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

๔๘.

นางสาวสกุลพิศุทธิ์ ทองหยด

พนักงานบริหารธุรกิจ๖ สังกัดแผนกบริหารอาคารและลานจอดรถ๒ กองบริหารอาคารจอดรถ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๔๙.

นางสาวชลิดา รังษีกุล

วิศวกรชำนาญการ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๕๐.

นางสาวสุนิสา ถาเป็นบุญ

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

สำนักงานศาลยุติธรรม

๕๑.

นางสาวฐิติรัตน์ ลีละวินิจกุล

นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

สำนักงานศาลปกครอง

๕๒.

นางสาวธัญกร ชาดิษฐ์

พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงาน ป.ป.ช.

๕๓.

นางสาวพิมพ์ขวัญ เหมืองศรี

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๕๔.

นางสาวอัจฉรา ชิดเครือ

เศรษฐกรปฏิบัติการ กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

รายชื่อผู้ได้สำรองจำนวน ๑๓ ทุน มีดังนี้

หน่วยงาน

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

๑.

นางสาววัชรี เกวลกุล

พนักงานประชาสัมพันธ์7 สังกัดแผนกสื่อสารองค์กร กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒.

สิบตำรวจโทหญิงกนกเลขา ประเสริฐกุล

ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓.

สิบตำรวจเอกณัฏฐพงศ์ อนุกูล

ผู้บังคับหมู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๔.

สิบตำรวจตรีจิรกิตติ์ ชัยเจริญภัทร

ผู้บังคับหมู่ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 กองบัญชาการตำรวจนครบาล

กระทรวงมหาดไทย

๕.

นางสาวขวัญฤทัยรัตน์ คุณาธารกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักบริการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก)

กรมศุลกากร

๖.

นางสาวสุวิมล งาทวีสุข

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๗.

ร้อยตำรวจโทหญิงพิชซาญา ชูจิตร์

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 กองบัญชาการตำรวจนครบาล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๘.

ร้อยตำรวจโทภวิศ ภาณุเชษฐโยธิน

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 กองบัญชาการตำรวจนครบาล

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๙.

สิบตำรวจโทสว่าง ว่องพรรณงาม

ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ  กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑๐.

สิบตำรวจโทหญิงศุภัตตา อู่ทรัพย์

ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมื่อง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

กรมศุลกากร

๑๑.

นางสาวชุติมา แสงธิป

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑๒.

สิบตำรวจโทหญิงแววกาญจน์

เหลืองมณีจรัส

ผู้บังคับหมู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

กรมการปกครอง

๑๓.

นายพงศ์ชนัตฐ์ เลิศวรสิน

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

 

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)
ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน