bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ผู้แทนข้าราชการทุนภาษาจีน รุ่นที่ 18 และชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรสวัสดีปีใหม่

     วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ข้าราชการทุนภาษาจีน รุ่นที่ 18 นำโดย พ.ต.ท.ปณิธาน ชุมทอง ประธานรุ่นที่ 18 พร้อมด้วยนายนัฐพล บุญสอนและนางสาวอุมาภรณ์ สุจริตทวีสุข ผู้แทนชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรสวัสดีปีใหม่ นายนิคม ไวยรัชพานิช อุปนายกและประธานคณะกรรมการการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน ณ ห้องประชุมบุศย์ อาคารธรรมนิติ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในการนี้ นายไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ นายดุลยทัศน์ พืชมงคล รองเลขาธิการ ให้การต้อนรับด้วย

     ซึ่งข้าราชการทุนภาษาจีน รุ่นที่ 18 นี้ ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล เป็นผู้สนับสนุนให้ทุน เพื่อให้ข้าราชการไทยได้ศึกษาภาษา วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 ประเทศ เป็นทุนที่มาให้เฉพาะข้าราชการไทยในกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ ของภาคราชการไทยปีละ 85 ทุน