bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

นายกสมาคมฯ นำคณะร่วมดูงานเมืองเล่อซานและเมืองเหมยซาน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

     เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 ดร. โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะผู้แทนสมาคมฯ เดินทางดูงาน 2 เมืองสำคัญ ได้แก่ เมืองเล่อซาน (Leshan) และเมืองเหมยซาน (Meishan) มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเยี่ยมชมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว พร้อมสัมผัสประสบการณ์เชิงวัฒนธรรมที่มีความใกล้ชิดกับไทย โดยเมืองเล่อซานมีประชากรประมาณ 3,100,000 คน อยู่ห่างจากนครเฉิงตูประมาณ 140 กม. และมีสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาในบัญชีรายชื่อมรดกโลกของยูเนสโก ได้แก่ ภูเขาเอ๋อเหมยและพระพุทธรูปเล่อซาน ในขณะที่ เมืองเหมยซานมีประชากรประมาณ 2,900,000 คน และเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังมีศักยภาพในด้านการเกษตรสมัยใหม่ โดยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านหย่งเฟิง ซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกที่ผลิตข้าวเจ้าด้วยเครื่องจักรแบบครบวงจรตั้งแต่ “การเพาะ การปลูก การหว่าน และการเก็บเกี่ยว” ซึ่งนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้เดินทางไปตรวจงานด้วยตนเองเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว