bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

นายกสมาคมฯ นำคณะเดินทางเข้าร่วมงาน “Belt and Road” Sichuan International People-to-People Friendship Organizations’ Meeting

     เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน 2566 ดร. โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน พร้อมคณะฯ เดินทางเข้าร่วมการประชุม “Belt and Road” Sichuan International People-to-People Friendship Organizations’ ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ธีมเรื่อง “Friendship Organizations” โดยมีรัฐบาลมณฑลเสฉวนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนนานาประเทศบนเส้นทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ตลอดจนใช้เป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของข้อริเริ่มฯ ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ ดร.โภคิน พลกุล ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ “Belt and Road" Sichuan International People-to-People Friendship Organizations เพื่อตอกย้ำความสำคัญและประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกได้รับจากการดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา 1 ทศวรรษ