bg-head-3

ประวัติชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่า ม.หัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย นาวาอากาศเอก สิรวุฒิ ชื่นศิวา

.  ประวัติความเป็นมาของชมรม

     ย้อนมองถึงวิถีความสัมพันธ์ไทย-จีน นับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ ตลอดระยะเวลา ๔๔ ปีที่ผ่านมา ทำให้พวกเรามีความมั่นใจใน มิตรภาพ และความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในห้วงศตวรรษใหม่ เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย-จีนหลายประการ อาทิ มิตรภาพที่สืบทอดมายาวนานระหว่างชนชาติ, ความผูกพันทางสายเลือด ผลประโยชน์ร่วมกันทางยุทธศาสตร์ในการรักษาสันติภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และการที่รัฐบาลและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่างเล็งเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยจีน ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยบวกอันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือใหม่ๆ ระหว่างไทย-จีน หลายประการ

     ปัจจุบันไทยจีน มีการพัฒนาความร่วมมืออย่างกว้างขวางในหลากหลายมิติ แต่หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความร่วมมือคือปัจจัยทางด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐของทั้ง ๒ ฝ่าย ต่างก็ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาของประเทศคู่ตรงข้าม และถึงแม้ว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการแลกเปลี่ยน ก็ประสบปัญหาความไม่คล่องตัวในการสื่อสาร นอกจากนี้ ในการแลกเปลี่ยนที่ต้องใช้ศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง ข้อจำกัดเกี่ยวกับระดับความสามารถของล่ามภาษาย่อมเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้การพัฒนาความร่วมมือในระดับที่ลึกซึ้งระหว่าง ๒ ประเทศเป็นไปอย่างล่าช้า

     ตามที่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดทำโครงการทุนการศึกษาด้านภาษาจีนสำหรับข้าราชการไทย มาตั้งแต่ปี พ..๒๕๔๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรด้านภาษาจีนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีนนั้นโครงการดังกล่าวได้ตอบโจทย์การขาดแคลนบุคลากรด้านภาษาจีนของหน่วยงานราชการไทยซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยและจีน

     โดยในปี ๒๕๔๘ ข้าราชการนักศึกษารุ่นแรกจากกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๑๗ คน ได้เดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา ๑ ปีทั้งนี้กลุ่มนักศึกษาดังกล่าวไม่มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาจีนทั้งในด้านการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมาก่อนแต่ด้วยความกรุณาจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวที่ได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับโครงการนี้เป็นอย่างดีด้วยการจัดคณาจารย์ที่ดีที่สุดในมหาวิทยาลัยมาทำการสอนนักศึกษาทุนด้วยหลักสูตรพิเศษเฉพาะสำหรับข้าราชการทั้งยังให้การดูแลในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และที่พักอาศัยเป็นอย่างดีทำให้นักศึกษาทุนในรุ่นแรกมีพัฒนาการทางภาษาจีนที่รวดเร็วสามารถใช้ภาษาจีนเบื้องต้นในการติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและได้มาตรฐานสามารถนำความรู้ภาษาจีนที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านการติดต่อประสานการแปลรวมถึงได้รับผิดชอบโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลจีนของหน่วย

     หลังจากการดำเนินโครงการปีแรกผ่านไปแล้ว ได้เกิดความตื่นตัวขึ้นในส่วนราชการต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีความต้องการทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทางสมาคมฯ ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เพื่อขอรับการสนับสนุนจำนวนทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น และได้รับอนุมัติเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ภายในประเทศอยู่ในภาวะไม่ปกติ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทย หลายประเทศได้แสดงท่าทีต่อต้าน รวมทั้งตัดโครงการความร่วมมือต่างๆที่เคยมีกับประเทศไทย แต่ในทางกลับกัน รัฐบาลจีนโดยสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ยังคงให้การรับรองและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่สมาคม ฯ อย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีลดลง แสดงให้เห็นถึงความพิเศษของความสัมพันธ์ฉันท์ญาติมิตร  มิตรภาพ และความจริงใจ ที่พี่น้องชาวจีนมีต่อประเทศไทย นักศึกษาทุนข้าราชการรู้สึกซาบซึ้งใจในความกรุณาของท่าน และมีความตั้งใจที่จะสืบสานความสัมพันธ์ไทยจีน ที่พิเศษเช่นนี้ ให้ยังผลไปสู่ความร่วมมือในวงราชการ อันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในการพัฒนาประเทศร่วมกัน