bg-head-3

ระเบียบสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

ระเบียบสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-จีน
ว่าด้วยนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน
สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

 

     ด้วยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีความตกลงร่วมมือกันทางด้านการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้จัดทำโครงการให้การสนับสนุนทุนการศึกษาภาษาจีนเบื้องต้น และที่พักสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา มีระยะเวลาเรียน ๑ ปี

 

     ด้วยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เห็นสมควรให้กำหนดระเบียบ เพื่อให้ผู้รับทุนการศึกษาถือปฏิบัติในระหว่างการศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

 

     ข้อที่ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ว่าด้วยนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ”

 

     ข้อที่ ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่ผู้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไปและ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

 

     ข้อที่ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศอื่นใดในส่วนนี้ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 

     ข้อที่ ๔. ในระเบียบนี้

                   “สมาคมฯ” หมายความว่า สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

                   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

                   “นักศึกษาทุน” หมายความว่า นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการ

                   “ส่วนราชการต้นสังกัด” หมายความว่า กระทรวงที่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน มีหนังสือแจ้งให้คัดเลือกข้าราชการในสังกัดมาให้เพื่อพิจารณาขอรับทุนการศึกษา

     

     ข้อที่ ๕. ส่วนราชการต้นสังกัดควรพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่เหมาะสมและเป็นผู้ที่ไปเข้ารับการศึกษาแล้ว เมื่อกลับมาประเทศไทย สามารถปฏิบัติราชการในด้านภาษาจีน เพื่อประโยชน์กับส่วนราชการนั้นได้

 

     ข้อที่ ๖. สมาคมฯ จะทำการสอบสัมภาษณ์ขั้นต้น เพื่อคัดกรองผู้ที่เหมาะสมจากรายชื่อข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐที่ส่วนราชการต้นสังกัด แจ้งรายชื่อมาให้สมาคมฯก่อนที่จะเสนอรายชื่อเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน ของสมาคมฯ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

     ข้อที่ ๗. นักศึกษาทุนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้สำหรับนักศึกษาทุนทุกประการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย

 

     ข้อที่ ๘. หากนักศึกษาทุนไม่สามารถผ่านเกณฑ์การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ สมาคมฯ อาจจะพิจารณายกเลิกทุนการศึกษาได้

 

     ข้อที่ ๙. นักศึกษาทุนจะเดินทางกลับประเทศไทยในระหว่างปีการศึกษาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๑ ปี โดยได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ และมหาวิทยาลัย อย่างถูกต้อง

 

     ข้อที่ ๑๐. สำหรับนักศึกษาทุนที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ต้องเข้ารับการศึกษาภาษาจีนพื้นฐานในประเทศไทยก่อน เพื่อสะดวกต่อการเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย

 

     ข้อที่ ๑๑. นักศึกษาทุนต้องรวบรวมผลการเรียนของทุกเทอมการศึกษา พร้อมหนังสือรับรองความประพฤติที่มหาวิทยาลัยออกให้ ส่งให้สมาคมฯ โดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือ E-mail ทุกครั้งที่ได้รับเอกสารนั้น ๆ

 

     ข้อที่ ๑๒. ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 

(นายโภคิน พลกุล)
นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

 

alt

alt

alt