bg-head-3

บทความ

๗๐ ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑ ต.ค.๖๒ กิจกรรมสำคัญในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ ๑ ต.ค. ปี ๑๙๔๙ หรือ พ.ศ.๒๔๙๒)

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ ๑ ต.ค. ปี ๑๙๔๙ หรือ พ.ศ.๒๔๙๒)

นายชินโซ อาเบะ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวถึงกรณีที่นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวผ่านวิดีทัศน์อวยพรการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ ๗๐ ปี พร้อมกับย้ำถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่น

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวถึงกรณีที่นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวผ่านวิดีทัศน์อวยพรการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ ๗๐ ปี พร้อมกับย้ำถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๖๒

สมุดปกขาว

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่สำนักงานสารนิเทศ คณะรัฐมนตรีจีน ได้เผยแพร่สมุดปกขาว “จีนกับโลกในยุคใหม่” เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๒

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่สำนักงานสารนิเทศ คณะรัฐมนตรีจีน ได้เผยแพร่สมุดปกขาว “จีนกับโลกในยุคใหม่” เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๒

ซินเจียง

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๘ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการใช้มาตรการปราบปรามการก่อการร้ายเชิงป้องกัน และการขจัดแนวคิดหัวรุนแรงในเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๘ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการใช้มาตรการปราบปรามการก่อการร้ายเชิงป้องกัน และการขจัดแนวคิดหัวรุนแรงในเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีน

ไทยกับจีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๗ ก.ย.๖๒ ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๗ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน

เศรษฐกิจ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ย.๖๒ ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนจากศูนย์ข่าวของกิจกรรมฉลองครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๖๒

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ย.๖๒จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ย.๖๒ ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนจากศูนย์ข่าวของกิจกรรมฉลองครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนจากศูนย์ข่าวของกิจกรรมฉลองครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๖๒

อาเซียน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๕ ก.ย.๖๒ ข้อมูลวิเคราะห์มุมมองต่องานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพาณิชย์และการลงทุนจีน-อาเซียน ที่ได้จัดขึ้น ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๕ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์มุมมองต่องานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพาณิชย์และการลงทุนจีน-อาเซียน ที่ได้จัดขึ้น ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๔ ก.ย.๖๒ เกี่ยวกับ ๑๖ ปี แห่งความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและอาเซียน ที่ได้ยกระดับการพัฒนาในทุกด้าน

หมู่เกาะโซโลมอน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๔ ก.ย.๖๒ จีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands)

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๔ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands)

อาเซียน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๓ ก.ย.๖๒ ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความสำคัญของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๓ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความสำคัญของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียน

วันชาติจีน

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ก.ย.๖๒ สถานทูตจีนประจำสหรัฐฯ จัดงานเฉลิมฉลอง ๗๐ ปี แห่งการสถาปนาจีนใหม่

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่สถานทูตจีนประจำสหรัฐฯ จัดงานเฉลิมฉลอง ๗๐ ปี แห่งการสถาปนาจีนใหม่ ในขณะที่คณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศรายงานสมุดปกขาว “ความเสมอภาคการพัฒนา การร่วมแบ่งปัน : ๗๐ ปีจีนใหม่ การพัฒนาและความก้าวหน้ากิจการสตรี”