bg-head-3

บทความ

อาเซียน-จีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๑ ก.ย.๖๒ แถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าอาเซียน-จีนครั้งที่ ๑๘

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๑ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าอาเซียน-จีนครั้งที่ ๑๘

เยอรมนี

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๐ ก.ย.๖๒ ความเคลื่อนไหวในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศเยอรมนี จากการที่นางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้เดินทางเยือนจีนในระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ก.ย.๖๒

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๐ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศเยอรมนี จากการที่นางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้เดินทางเยือนจีนในระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ก.ย.๖๒

หุ้นส่วนทางยุทธศาสต

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๙ ก.ย.๖๒ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์: บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน” (战略伙伴:中泰关系分析) (ตอนที่ ๔ จบ) โดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๙ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลเรื่อง “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์: บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน” (战略伙伴:中泰关系分析) (ตอนที่ ๔ จบ) โดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา ที่จัดโดยสมาคมวิทยาการทหารแห่งยูนนาน เรื่อง “ความเสี่ยงและความท้าทายในการเปิดกว้างและขยายความร่วมมือ” ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ก.ย.๖๒

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๘ ก.ย.๖๒ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์: บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน” (战略伙伴:中泰关系分析) (ตอนที่ ๓) โดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๘ ก.ย.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลเรื่อง “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์: บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน” (战略伙伴:中泰关系分析) (ตอนที่ ๓) โดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา ที่จัดโดยสมาคมวิทยาการทหารแห่งยูนนาน เรื่อง “ความเสี่ยงและความท้าทายในการเปิดกว้างและขยายความร่วมมือ” ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ก.ย.๖๒

หุ้นส่วนทางยุทธศาสต

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๗ ก.ย.๖๒ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์: บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน” (战略伙伴:中泰关系分析) (ตอนที่ ๒) โดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๗ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลเรื่อง “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์: บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน” (战略伙伴:中泰关系分析) (ตอนที่ ๒) โดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา ที่จัดโดยสมาคมวิทยาการทหารแห่งยูนนาน เรื่อง “ความเสี่ยงและความท้าทายในการเปิดกว้างและขยายความร่วมมือ” ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ก.ย.๖๒

ไทย-จีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๖ ก.ย.๖๒ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์: บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน” (战略伙伴:中泰关系分析) (ตอนที่ ๑) โดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๖ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลเรื่อง “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์: บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน” (战略伙伴:中泰关系分析) (ตอนที่ ๑) โดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา ที่จัดโดยสมาคมวิทยาการทหารแห่งยูนนาน เรื่อง “ความเสี่ยงและความท้าทายในการเปิดกว้างและขยายความร่วมมือ” ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ก.ย.๖๒

สมุดปกขาว

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.ย.๖๒ สมุดปกขาวว่าด้วย “ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของจีน”

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับสมุดปกขาวว่าด้วย “ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของจีน”

จีนกับเวียดนาม

จีนศึกษา วันพุธที่ ๔ ก.ย.๖๒ ความร่วมมือระหว่างจีนกับเวียดนาม

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๔ ก.ย.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนกับเวียดนาม

จีนกับกัมพูชา

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๓ ก.ย.๖๒ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับกัมพูชา

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๓ ก.ย.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับกัมพูชา

นวัตกรรมใหม่

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒ ก.ย.๖๒ ผลสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจจากการที่จีนให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับผลสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจจากการที่จีนให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี