bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๗ ต.ค.๖๔ กระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออก “เอกสารจุดยืนว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจีน-สหประชาชาติ”

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๗ ต.ค.๖๔ กระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออก “เอกสารจุดยืนว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจีน-สหประชาชาติ”

จีนศึกษา(วันอังคารที่ ๒๖ ต.ค.๖๔ การจัดประชุมฟอรั่มความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจีน-อาเซียน ประจำปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔)

จีนศึกษา(วันอังคารที่ ๒๖ ต.ค.๖๔ การจัดประชุมฟอรั่มความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจีน-อาเซียน ประจำปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔)

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๕ ต.ค.๖๔ นายหวัง ปิ่งหนาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีน ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการสร้างเมืองศูนย์กลางการบริโภคระหว่างประเทศ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๕ ต.ค.๖๔ นายหวัง ปิ่งหนาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีน ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการสร้างเมืองศูนย์กลางการบริโภคระหว่างประเทศ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ต.ค.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจจีน-เยอรมนี

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ต.ค.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจจีน-เยอรมนี

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๓ ต.ค.๖๓ ข้อมูลวิเคราะห์กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวถึง “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน”

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๓ ต.ค.๖๓ ข้อมูลวิเคราะห์กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวถึง “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน”

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๒ ต.ค.๖๔ นายหาน เจิ้ง สมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรองนายกรัฐมนตรี

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๒ ต.ค.๖๔ นายหาน เจิ้ง  สมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรองนายกรัฐมนตรี

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ต.ค.๖๔ การประกาศ “ปฏิญญาปักกิ่ง” อันเป็นผลจากการประชุมการคมนาคมอย่างยั่งยืนทั่วโลกแห่งสหประชาชาติครั้งที่ ๒

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ต.ค.๖๔ การประกาศ “ปฏิญญาปักกิ่ง” อันเป็นผลจากการประชุมการคมนาคมอย่างยั่งยืนทั่วโลกแห่งสหประชาชาติครั้งที่ ๒ 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๐ ต.ค.๖๔ การบรรลุ "ปฏิญญาคุนหมิง" ได้รับรองความหลากหลายทางชีวภาพบนเส้นทางสู่การฟื้นฟูภายในปี ๒๐๓๐

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๐ ต.ค.๖๔ การบรรลุ "ปฏิญญาคุนหมิง" ได้รับรองความหลากหลายทางชีวภาพบนเส้นทางสู่การฟื้นฟูภายในปี ๒๐๓๐

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๙ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสมัชชาภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑๕

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๙ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสมัชชาภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑๕

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๘ ต.ค.๖๔ แนวคิดว่าด้วยยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทที่เป็นจุดเริ่มต้นของงาน “การเกษตร พื้นที่ชนบท และเกษตรกร” ในยุคใหม่

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๘ ต.ค.๖๔ แนวคิดว่าด้วยยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทที่เป็นจุดเริ่มต้นของงาน “การเกษตร พื้นที่ชนบท และเกษตรกร” ในยุคใหม่