bg-head-3

บทความ

รัฐบาลจีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๒ ก.ค.๖๒ การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลจีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๒ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลจีน

แนวทางการพัฒนาประเทศของจีน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ก.ค.๖๒ แนวทางการพัฒนาประเทศของจีน โดยลงลึกการปฏิรูปและขยายการเปิดประเทศ รวมทั้งการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะมีส่วนช่วยสร้างคุณูปการให้แก่การเติบโตของเศรษฐกิจโลก

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศของจีน โดยลงลึกการปฏิรูปและขยายการเปิดประเทศ รวมทั้งการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะมีส่วนช่วยสร้างคุณูปการให้แก่การเติบโตของเศรษฐกิจโลก

นครหลานโจว

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ การเตรียมการเพื่อให้นครหลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ เป็นเมืองแห่งธัญญาหารในภาคตะวันตก และเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศรายทาง "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ในด้านธัญญาหาร

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีการเตรียมการเพื่อให้นครหลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ เป็นเมืองแห่งธัญญาหารในภาคตะวันตก และเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศรายทาง "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ในด้านธัญญาหาร

เมืองโบราณเหลียงจู่ (Liangzhu

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๙ ก.ค.๖๒ เมืองโบราณเหลียงจู่ (Liangzhu) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยปัจจุบันอยู่ในบริเวณตำบลอี๋ว์หาง นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียงของจีน

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๙ ก.ค.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับเมืองโบราณเหลียงจู่ (Liangzhu) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยปัจจุบันอยู่ในบริเวณตำบลอี๋ว์หาง นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียงของจีน

นวทางการจัดการศึกษาของจีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๘ ก.ค.๖๒ แนวทางของจีนในการจัดการศึกษา เพื่อการบรรลุเป้าหมายการสร้างความทันสมัยด้านการศึกษา และเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านการศึกษา ภายในในปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘)

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๘ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางของจีนในการจัดการศึกษา เพื่อการบรรลุเป้าหมายการสร้างความทันสมัยด้านการศึกษา และเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านการศึกษา ภายในในปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘)

จีนเตือนอังกฤษกรณีประท้วงฮ่องกง

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๗ ก.ค.๖๒ จีนเตือนอังกฤษให้วางตัวอย่างเหมาะสมและหยุดแทรกแซงกิจการของฮ่องกงไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๗ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่จีนเตือนอังกฤษให้วางตัวอย่างเหมาะสม และหยุดแทรกแซงกิจการของฮ่องกงไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม

การประชุมยานพาหนะอัจฉริยะที่เชื่อมต่อ ICV

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๖ ก.ค.๖๒ การประชุมยานพาหนะอัจฉริยะที่เชื่อมต่อ (Intelligent Connected Vehicles: ICV) ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) โดยจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ต.ค.๖๒

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๖ ก.ค.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมยานพาหนะอัจฉริยะที่เชื่อมต่อ (Intelligent Connected Vehicles: ICV) ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) โดยจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ต.ค.๖๒

นวัตกรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีน ในการประชุม AMNC

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๕ ก.ค.๖๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีน ในการประชุม AMNC

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๕ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีน จะนำมาซึ่งประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อโลก

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๔ ก.ค.๖๒ จุดยืนของจีนในการร่วมกันรักษาลัทธิพหุภาคีและการค้าเสรี ตลอดจนรักษาระบบเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้างและเอื้ออารี

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๔ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับจุดยืนของจีนในการร่วมกันรักษาลัทธิพหุภาคีและการค้าเสรี ตลอดจนรักษาระบบเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้างและเอื้ออารี

การใช้อินเทอร์เน็ตของจีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๓ ก.ค.๖๒ ความก้าวหน้าในการใช้อินเทอร์เน็ตของจีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๓ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการใช้อินเทอร์เน็ตของจีน