bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธ.ค.๖๓ : ข้อคิดจากการประชุมว่าด้วยงานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางของจีนในการวางแผนงานเศรษฐกิจปี ค.ศ.๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธ.ค.๖๓ ณ กรุงปักกิ่ง

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดจากการประชุมว่าด้วยงานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางของจีนในการวางแผนงานเศรษฐกิจปี ค.ศ.๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธ.ค.๖๓ ณ กรุงปักกิ่ง 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓ : การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔

การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ (ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ หรือ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของมหานครเซี่ยงไฮ้ 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓ : การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔

การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ (ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ หรือ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของมหานครเซี่ยงไฮ้ 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓ : การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔

การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ (ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ หรือ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของมหานครเซี่ยงไฮ้ 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ : ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔

การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ (ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ หรือ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของมหานครเซี่ยงไฮ้ 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ : ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔

การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ (ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ หรือ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของมหานครเซี่ยงไฮ้ 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ : ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔

การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ (ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ หรือ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของมหานครเซี่ยงไฮ้ 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ : ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔

การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ (ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ หรือ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของมหานครเซี่ยงไฮ้ 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๙ ธ.ค.๖๓ : ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔

การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ (ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ หรือ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของมหานครเซี่ยงไฮ้ 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ : การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔

การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ (ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ หรือ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของมหานครเซี่ยงไฮ้