bg-head-3

บทความ

อาเซียน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๑ มิ.ย.๖๒ ทิศทางและกลไกของจีนในการมีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๑ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางและกลไกของจีนในการมีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียน

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒ จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน และกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน และกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์

อาเซียน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒ มุมมองของไทยต่อโอกาสของอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับมุมมองของไทยต่อโอกาสของอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีน

จีนกับอาเซียน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒ ทิศทางของความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางของความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๗ มิ.ย.๖๒การประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๕ ณ กรุงดูซานเบ ประเทศทาจิกิสถาน

จีนศึกษา ( วันจันทร์ที่ ๑๗ มิ.ย.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia : CICA) ครั้งที่ ๕ ณ กรุงดูซานเบ ประเทศทาจิกิสถาน เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๒

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไท

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิ.ย.๖๒ ไชน่า มีเดีย กรุ๊ป รายงานว่า น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย กล่าวชื่นชมจุดยืนของจีนในการยืนหยัดการค้าเสรีอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่ไชน่า มีเดีย กรุ๊ป (China Media Group เป็นสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งชาติจีน) รายงานว่า น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย กล่าวชื่นชมจุดยืนของจีนในการยืนหยัดการค้าเสรีอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ พร้อมทั้งระบุว่า เอเชียกำลังร่วมแรงสร้างเวทีการค้าเสรีแห่งใหม่

การพัฒนามณฑลหยุนหนาน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๒ แนวนโยบายการพัฒนามณฑลหยุนหนาน (ยูนนาน) ของจีน ในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับแนวนโยบายการพัฒนามณฑลหยุนหนาน (ยูนนาน) ของจีน ในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ วิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศและความเคลื่อนไหวของผู้นำจีน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการเดินทางเยือนประเทศคีร์กิซสถาน และประเทศทาจิกิสถานอย่างเป็นทางการ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศและความเคลื่อนไหวของผู้นำจีน ในการเดินทางเยือนประเทศคีร์กิซสถาน ระหว่าง ๑๒ – ๑๔ มิ.ย.๖๒ และประเทศทาจิกิสถานอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิ.ย.๖๒

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนเอเซียกลาง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิ.ย.๖๒ การเดินทางเยือนเอเชียกลางของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิ.ย.๖๒

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิ.ย.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางเยือนเอเชียกลางของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิ.ย.๖๒

จีนและอียิปต์ร่วมกันจัดฟอรั่มการพัฒนาวัฒนธรรมโลก

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ จีนและอียิปต์ร่วมกันจัดฟอรั่มการพัฒนาวัฒนธรรมโลก ครั้งที่ ๗

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่จีนและอียิปต์ร่วมกันจัดฟอรั่มการพัฒนาวัฒนธรรมโลก ครั้งที่ ๗