bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๗ ม.ค.๖๔ กฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๗ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๗ ว่าด้วยภาระผูกพันและสิทธิในการป้องกันประเทศของประชาชนและองค์กร รวมทั้งภาระหน้าที่และสิทธิของบุคลากรทางทหาร) อันเป็นตอนจบ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๖ ม.ค.๖๔ กฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๖ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๖ ว่าด้วยการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ และการระดมกำลังป้องกันประเทศในสภาวะสงคราม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๕ ม.ค.๖๔ : กฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๔ ม.ค.๖๔ : กฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓ ม.ค.๖๔ : กฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒ ม.ค.๖๔ : กฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑ ม.ค.๖๔ : กฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法)

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๓๐ ธ.ค.๖๓ : ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างโครงสร้างทางการเมือง โดยปรับปรุงความสามารถทางการเมืองและยึดมั่นในความรู้สึกของประชาชน เพื่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองและตระหนักถึงเป้าหมายในรอบ ๑๐๐ ปีแรก (加强政治建设,提高政

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างโครงสร้างทางการเมือง โดยปรับปรุงความสามารถทางการเมืองและยึดมั่นในความรู้สึกของประชาชน เพื่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองและตระหนักถึงเป้าหมายในรอบ ๑๐๐ ปีแรก 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓ : นายหลี่ เค่อเฉียง ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะชี้นำในการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม “แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔”

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายหลี่ เค่อเฉียง ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะชี้นำในการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม “แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔” 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๘ ธ.ค.๖๓ : ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ลงนามประกาศใช้ "กฎระเบียบด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพ"

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่สำนักข่าวซินหัวที่กรุงปักกิ่ง รายงานเมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ ว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลาง (中央军委主席) ได้ลงนามในคำสั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ เพื่อประกาศใช้ "กฎระเบียบด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพ"