bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๖ พ.ค.๖๓ นายหวัง อี้ (王毅Wang Yi) มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน (国务委员兼外交部长State Councilor and Minister of Foreign Affairs) ในการประชุมทางไกลรัฐมนตรีต่างประเทศองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO 上海合作组织 Shanghai Coo

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๖ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายหวัง อี้ (王毅Wang Yi) มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน (国务委员兼外交部长State Councilor and Minister of Foreign Affairs) ในการประชุมทางไกลรัฐมนตรีต่างประเทศองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO 上海合作组织  Shanghai Cooperation Organization) เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๖๓ 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ค.๖๓ การประเมินผลการขจัดความยากจนของจีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการขจัดความยากจนของจีน 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานกรรมาธิการทหารกลางของจีน ลงพื้นที่มณฑลซานซี(山西省 Shanxi Province) เพื่อตรวจงานการขจัดความยากจน ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พ.ค.๖๓

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานกรรมาธิการทหารกลางของจีน ลงพื้นที่มณฑลซานซี(山西省  Shanxi Province) เพื่อตรวจงานการขจัดความยากจน ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พ.ค.๖๓ 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๓ พ.ค.๖๓ การจัดกิจกรรม “วันแบรนด์เนมจีน (中国品牌日 / China Brand Day)” ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๓ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “วันแบรนด์เนมจีน (中国品牌日 / China Brand Day)” ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๒ พ.ค.๖๓ นายกรัฐมตรีจีนเป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังรายงานการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการสนับสนุนการเริ่มต้นใหม่ของการผลิต และการช่วยเหลือองค์กรให้มีความมั่นคงในการจ้างงาน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๒ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายกรัฐมตรีจีนเป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังรายงานการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการสนับสนุนการเริ่มต้นใหม่ของการผลิต และการช่วยเหลือองค์กรให้มีความมั่นคงในการจ้างงาน 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๑ พ.ค.๖๓ กรณีที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีน แถลงข่าวว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. – ๖ พ.ค.๖๓ จีนได้ส่งออกเวชภัณฑ์ป้องกันไปยัง ๑๙๔ ประเทศและภูมิภาค

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๑ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีน แถลงข่าวว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. – ๖ พ.ค.๖๓ จีนได้ส่งออกเวชภัณฑ์ป้องกันไปยัง ๑๙๔ ประเทศและภูมิภาค 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พ.ค.๖๓ การแถลงข่าวของ นางหวา ชุนหยิง (华春莹Hua Chunying) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๓

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแถลงข่าวของ นางหวา ชุนหยิง (华春莹Hua Chunying) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๓ โดยตอบข้อซักถามของสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศกรณีแหล่งที่มาของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และกรณีที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปรียบเทียบสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ กับการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) และการโจมตีตึกเวิลด์เทรด

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๙ พ.ค.๖๓ ท่าทีของจีนในการสนับสนุนองค์การอนามัยโลก แสดงบทบาทความร่วมมือเพื่อป้องกันการระบาดทั่วโลก

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๙ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีของจีนในการสนับสนุนองค์การอนามัยโลก แสดงบทบาทความร่วมมือเพื่อป้องกันการระบาดทั่วโลก 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๘ พ.ค.๖๓ โครงการการบินอวกาศพร้อมมนุษย์ของจีนได้มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ และพร้อมในการก้าวสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๘ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการบินอวกาศพร้อมมนุษย์ของจีนได้มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ และพร้อมในการก้าวสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๗ พ.ค.๖๓ องค์การอนามัยโลกแถลงข่าวยืนยันว่า จากหลักฐานลำดับยีนของไวรัสและความคิดเห็นทั้งหมดที่องค์การอนามัยโลกได้รับนั้น ยืนยันว่าโควิค-๑๙ มาจากธรรมชาติ และไม่ได้เกิดจากฝีมือของมนุษย์

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๗ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับองค์การอนามัยโลกแถลงข่าวยืนยันว่า จากหลักฐานลำดับยีนของไวรัสและความคิดเห็นทั้งหมดที่องค์การอนามัยโลกได้รับนั้น ยืนยันว่าโควิค-๑๙ มาจากธรรมชาติ และไม่ได้เกิดจากฝีมือของมนุษย์